İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİNDEN MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI HAYRİ TÜRKYILMAZ’A SUÇ DUYURUSU.

Anasayfa

Haberler

ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİNDEN MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI HAYRİ TÜRKYILMAZ’A SUÇ DUYURUSU.

ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİNDEN MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI HAYRİ TÜRKYILMAZ’A SUÇ DUYURUSU.

 Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Gönderilmek Üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na UMHD Olarak Suç Duyurusunda Bulunduk. 

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak dünya’nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren İstanbul merkezli bir kuruluş olup ülkemizde mülteci sıfatını haiz kişilere hukuki destek veren ve mülteciler hakkında insan hakları ihlalleri incelemeleri başta olmak üzere hukuk alanında da faaliyet gösteren hak temelli bir kurumuz. UMHD olarak hukuki yardım talebiyle başvuruda bulunan sığınmacı ve mültecilere hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Bu doğrultuda gerek bireysel gerekse kitlesel hak ihlallerine karşı hukuk mücadelesini sürdürmekte ve yaşanan her olaya aynı hassasiyetle yaklaşmaktayız. İhbar konusu olayı 09.06.2019 tarihinde tr.sputniknews.com adresli haber sitesinde “Mudanya Belediyesi Suriyelilere sahili yasakladı” başlıklı yayınlanan haber vesilesi ile öğrenmiş bulunduk. Haberin içeriğinde ilçedeki Suriyeli sığınmacıların sahil şeridinde dolaşmasına veya denize girmesine izin verilmediği, talimatın “Mudanya halkının rahatsız olduğu” iddiası ile belediye başkanı tarafından verildiği bilgisi paylaşılmıştır. Ayrıca Hayri Türkyılmaz, Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde kişisel hesabından “Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz” ifadelerini içeren bir açıklama yapmıştır.
Şüpheli Hayri Türkyılmaz, bu açıklama ile de yetinmeyip “Suriyeliler insan olduktan sonra sahile gelebilir”, “Göbek açık, kadınlar kara çarşaflı böyle rezil bir şekilde yaşam tarzı” gibi beyanlarda bulunarak nefret propagandası yapmaya devam etmiştir.

Mudanya Sahili’nin Suriyeli sığınmacıların kullanımına imkan vermeyecek şekilde zabıtalar marifetiyle yasaklayan, ayrıca sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile ayrımcılık yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve belediye başkanının kanunsuz talimatını veya emrini uygulayan belediye personelleri hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Dünya tarihinin ortak kabulüdür ki, Türkiye toprakları, tarih boyunca dünyanın pek çok yerinden mazluma kucak açmış ve yardıma muhtaç olan herkese; ırk, din, dil, cinsiyet, etnik köken vb. ayrımı yapmaksızın yardım eli uzatmış ve neticede gereken desteği koşulsuz sağlama çabası içerisinde olmuştur. 11 Mart 2011 günü ülke içerisinde küçük bir protesto ile hareketlenen ve Ortadoğu’daki en büyük felaketlerden birine dönüşerek yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaşla başlayan iltica ve göç sürecinde, Türk halkı büyük bir fedakârlık ve erdemlilik ortaya koymuş ve dış müdahaleler ile içinden çıkılması güç bir hal alan savaşın asli mağdurları olan Suriye halkına kucak açarak mazlumların yanında olmuştur.
Bu şekilde hassas ve vicdani bir konuda, toplumun iç huzurunu bozarak infial yaratacak söylem ve davranışlarda bulunulması kabul edilemeyeceği gibi, ihbar olunan şüpheli tarafından haiz olunan yetki kapsamında gerçekleştirilen fiiller Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru teşkil etmektedir.

TCK m.216, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” başlığıyla düzenlenmiş olup; bu maddenin 1’inci fıkrasında halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimsenin, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını belirtmektedir. Yine aynı maddenin 2’inci fıkrasında da halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişinin, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağına hükmedilmektedir.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
MADDE 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (…)
Bunun yanında, TCK m.122’de düzenlenen Ayrımcılık suçunun 1’inci fıkrasının (b) bendi kapsamında suç oluştuğu da tartışmasızdır. Zira şüpheli şahıs, belirtilen madde metninde düzenlendiği üzere kamu hizmeti amacıyla oluşturulmuş idari kurumda Belediye Başkanı olarak görev almakta ve kamu yararı amacıyla gerçekleştirilen hizmetleri ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilere vermeyi reddetmektedir. Bu madde uyarınca da suçun failinin, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması gerektiği madde içeriğinde açıkça belirtilmiştir.
Ayrımcılık
MADDE 122 – (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî dü¬şünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;
a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizme¬tin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alın¬masını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâller-den birine bağlayan,
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bu¬lun¬masını engelleyen,
Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki TCK m. 218’de ortak hüküm başlığı altında yukarıdaki bahse konu suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı da düzenleme altına alınmıştır.
Ortak Hüküm
MADDE 218 – (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır.
Tüm bunlara ek olarak; şüpheli şahsın yukarıda zikredilen suçları işlemekle beraber, daha da ileri giderek, ilgili talimatını zabıta marifetiyle uyguladığı görülmekle birlikte TCK m.113’de düzenlenmiş olan Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi suçunu işlediği aşikardır. Kanun metninde mezkur fiilin işlenmesi halinde kişinin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı ifade edilmiştir.
Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
MADDE 113- (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;
a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,
b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Öte yandan Mudanya Belediye Başkanının verdiği kanunsuz talimatını uygulayan belediye personellerinin davranışları da TCK 262’de düzenlenen Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçunu oluşturmakla beraber ilgili düzenleme uyarınca talimatı uygulayan ve zabıta marifetiyle Suriyeli göçmenlerin sahillere erişimini yasaklayan personellerin tespit edilerek haklarında kamu davası açılarak cezalandırılmaları gerekmektedir.
Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
Madde 262-(1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.