İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

Tüzük

Anasayfa

Kurumsal

Tüzük

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Tüzüğü

Ad ve Merkez 

Madde 1- Derneğin adı ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ’dir. Merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı, Bu Amaç İçin Sürdürülecek Çalısma Konuları, Biçimleri Ve Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, dil, din, ırk, cinsiyet, savaş, doğal afet, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı ülkesinden ya da bulunduğu yerden ayrılmış mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların ve ayrıca zor durumda olan ve statü problemi yaşayan mağdur durumdaki kişilerin sorunları hakkında çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür.

Dernekçe Sürdürülecek Çalısma Konuları ve Biçimleri 

2.1. Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların karşı karşıya kaldıkları sorunların ulusal ve uluslararası kuruluslar ile toplum tarafından daha iyi anlasılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve duyarlılık olusturma çalısmaları yapmak.

2.2. Mültecilik ve göçmenliğe neden olan koşulları daha iyi anlayabilmek için arastırmalar yapmak, bu konudaki araştırmaları desteklemek, yayınlamak veya yayınlanmasına katkıda bulunmak.

2.3. Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların beslenme, barınma, sağlık, eğitim, çalısma gibi temel insani ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalısmalar yapmak; yardım ve destek faaliyetleri örgütlemek; bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aş evi, sosyal market, sosyal hizmet, eğitim ve sağlık destek birimleri, rehabilitasyon merkezleri gibi tesisler kurmak ve işletmek. İkinci maddede sayılan ve derneğin hedef kitlesini olusturan kişi ve toplulukların barınmalarını sağlamak amacı ile kamp ve yurtlar kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara destek olmak, sosyal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerin giderilmesi için çalışmalar yapmak ve bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

2.4. İkinci maddede sayılan ve derneğin hedef kitlesini olusturan kişilerin temel insan haklarından yararlanması için ulusal ve uluslararası mevzuat konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, mevzuatın evrensel hukuk doğrultusunda evrilmesi amacıyla mücadele etmek, yayınlar çıkarmak, hukuksal yardım ve/veya danışma birimleri kurmak.

2.5. İkinci maddede sayılan ve derneğin hedef kitlesini oluşturan kişilerin tıbbi, psiko-sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik sorunlarını saptamak, bu sorunlara dikkat çekip çözümler üretmek için bilimsel araştırmalar yapmak, projeler gelistirmek ve uygulamak.

2.6. Derneğin amaç bölümünde değindiği hedef kitlenin maruz kalabileceği her türlü ırkçı ve ayrımcı uygulamaya, bu yönde oluşabilecek toplumsal baskıya karşı bilgilendirici ve eğitici faaliyette bulunmak.

2.7. Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların temel insan haklarından yararlanması ve temel insani ihtiyaçlarının karsılanması için çalışmalar yapmak; bu amaçla kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalısmaları düzenlemek.

2.8. Amacın gerçeklestirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge, doküman ve yayınları temin etmek; dokümantasyon merkezi olusturmak; dernek çalısmalarını duyurmak ve amaçlarını gerçeklestirmek için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak, sesli ve görüntülü eserler üretmek, bunları yayınlamak; fuar ve festivallere katılmak. Bu doğrultuda konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve sorunlara çözüm üretilebilmesi amacıyla iletişim, görsel ve basılı yayın  araçlarını kullanarak, kamooyunu aydınlatmak ve desteğini sağlamak.

2.9. Amacın gerçeklestirilmesi için sağlıklı bir çalısma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereç ile demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

2.10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

2.11. Amaçlarının gerçeklestirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek maksadıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve bunları işletmek.

2.12. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak.

2.13. Üyelerle mülteci ve göçmenler arasında insani münasebetlerin geliştirilip devam etmesi için yemekli toplantılar,konserler, tiyatro, sergi, spor müsabakası, gezi ve diğer etkinlikleri düzenlemek.

2.14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taınmaz malları satın almak, bunları satmak, kiralamak, kiraya vermek ve tasınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

2.15. Amacın gerçeklestirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf ve/veya federasyon kurmak, kurulu bir federasyona katılmak.

2.16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dısındaki dernek ve/veya kuruluslara üye olmak, bu örgütlerle proje bazında ortak çalısmalar yapmak veya yardımlasmak.

2.17. Derneğin amacını gerçeklestirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi/işveren sendikalarından ve meslekî kuruluslardan maddî yardım almak; dernek amaçlarına uygun kurumlara maddî yardımda bulunmak.

2.18. Amacın gerçeklestirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kurulusları ile İliskilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kurulusları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

2.19. Amacın gerçeklestirilmesi için Birlesmis Milletler, Birlesmis Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve AGİT gibi kuruluşlarla ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ortak çalısmalar yapmak, projeler üretmek ve yürütmek.
2.20. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karsılamak amacıyla sandık kurmak.

2.21. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

2.22. Bireysel ve/veya toplu halde sığınma ya da mülteci statüsü için başvuran kişilerin haklarını savunabilmeleri amacıyla bu kişilere rehberlik ve danışmanlık yapmak,ilgili makamlarla iletişim kurmalarını sağlamak.

2.23. Ülke içerisinde ortaya çıkabilecek deprem, sel gibi toplumun bir kısmını önemli ölçüde etkileyen doğal afetler ile ülkeler içerisinde veya arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlık ya da savaşlar nedeni ile oluşacak felaketzede, göçmen ve sığınmacılara, insan hakları ihlaline uğramış kişilere gerekli yardımda bulunmak.

2.24. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluslarıyla ortak bir amacı gerçeklestirmek için plâtformlar oluşturmak ve ayrıca her türlü faaliyette bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; sosyal yardım, sağlık, eğitim, hukuk ve sosyal hizmet alanında; yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İslemleri 

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalısmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü kosullarını tasıyan her gerçek ve tüzel kisi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kisilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Ulusal ve uluslararası mevzuatın elverdiği ölçüde mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin de dernek faaliyet ve karar süreçlerine katılımı teşvik edilir.

Derneğin şube açması halinde dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları gerekiyorsa şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları subelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme islemleri sube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma 

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma 

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller sunlardır:
5.1. Dernek tüzüğüne ve çıkarlarına aykırı davranışlarda bulunmak.
5.2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
5.3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.
5.4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5.5. Üye olma sartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları 

Madde 6-Derneğin organları asağıda gösterilmistir:
a. Genel Kurul.
b. Yönetim Kurulu.
c. Denetim Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü 

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısının üçe kadar olması halinde genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk mahkemesi hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantıya Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu ilk çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında baska bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değisikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmis kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmıssa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar baskan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olusturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karsılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan baskanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kisinin üye olması halinde, tüzel kisinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kisi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu baskanına teslim edilir. Yönetim kurulu baskanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 

Madde 8- Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oy, diğer konulardaki kararlar ise açık oy usulünce oylanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Açık oylamada, genel kurul baskanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Su kadar ki, tüzük değisikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
9.1. Dernek organlarının seçilmesi.
9.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
9.3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
9.4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüsülüp aynen veya değistirilerek kabul edilmesi.
9.5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.
9.6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.
9.7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
9.8. Yönetim kurulunca dernek çalısmaları ile ilgili olarak hazırlanmıs yönetmeliklerin incelenmesi, aynen veya değistirilerek onaylanması.
9.9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan baskan ve üyelerine verilecek ücret, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
9.10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.
9.11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlastırılması ve açılmasına karar verilen sube ile ilgili islemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
9.12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dısındaki dernek ve kuruluslara üye olarak katılması veya ayrılması.
9.13. Derneğin vakıf kurması.
9.14. Derneğin fesih edilmesi.
9.15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
9.16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.
9.17. Dernekle ilgili etkinlik ve faaliyetleri görüşmek.
9.18. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 10- Yönetim kurulu BEŞ asıl ve BEŞ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar için öncelikle konsensüs aranır, buna ulaşılamadığı takdirde toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda  başkanın bulunduğu tarafın oyu doğrultusunda hareket edilir.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini bir mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil görevi yönetim kurulu başkanına aittir. Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulu asağıdaki hususları yerine getirir:
10.1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da bir üçüncü kisiye yetki vermek.
10.2. Gelir ve gider hesaplarına iliskin islemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
10.3. Derneğin çalısmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
10.4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis insa ettirmek, kira sözlesmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
10.5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin islemlerin yürütülmesini sağlamak.
10.6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak.
10.7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
10.8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
10.9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin isletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalısmalarını açıklayan raporunu düzenlemek; toplandığında genel kurula sunmak.
10.10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
10.11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10.12. Derneğin amacını gerçeklestirmek için yetkisi dahilinde her çesit kararı almak ve uygulamak.
10.13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Genel Başkan ve Yetkileri

Madde 11-

a)Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık eder.

b)Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
c)Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

d)Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

e)Derneğin yıl sonu itibariyle etkinliklerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
f)Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
g)Derneğin edindiği taşınmazların, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

h)Derneğin temsilcilik açılması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

i)Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

j)Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde 12- Yönetim kurulu gerekli gördüğünde, dernek üyeleri arasından veya dışarıdan birini Genel Sekreter tayin eder.

Genel Sekreter, yönetim kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil eder ve derneğin bilumum hizmetlerini, programlama ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlar.

Denetim Kurulunun Teskili, Görev ve Yetkileri 

Madde 13- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya baska sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçeklestirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalısma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları Ve Etik İlkeler 

Madde 14- Dernek, kurumsal yapısına ve ilkelerine ters düsen, derneğin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve inandırıcılığını tehlikeye düsürebilecek nitelikteki gelirleri kabul etmez; gelirlerin sağlanmasında tek bir kaynağa bağımlılıktan kaçınır. Dernek, yardımları yerine getirirken amaç bölümünde andığı faaliyet gruplarına üye bireylerin kişilik ve onurlarını incitici uygulamalara yol açmamak için azami hassasiyeti gösterir. Söz konusu etik ilkelere bağlı olmak kosuluyla derneğin gelir kaynakları asağıda sayılmıŞtır:

a. Üye Ödentisi: Üyelerden aylık olarak 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Öğrenciler için üye aidatı yılda 10 tl dir.

b. Sube Ödentisi: Derneğin genel giderlerini karsılamak üzere subeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 50’si üç ayda bir genel merkeze gönderilir.

c. Bağış Ve Yardımlar: Gerçek ve tüzel kisilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
d. Dernek Faaliyetlerinden Sağlanan Gelirler: Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, kermes, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarısması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

e. Mal Varlığı Gelirleri: Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

f. Toplanan Yardımlar: Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

g. Ticari faaliyetler: Derneğin, amacını gerçeklestirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

h. Diğer Gelirler: Gelir kaynaklarında öngörülemeyen diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15- Defterlere dair esaslar ve tutulacak defterler şunlardır:

Defter Tutma Esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden baslayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düsülürse, takip eden yıldan itibaren isletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, asağıda yazılı defterler tutulur.
a. İsletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asağıdaki gibidir:

a.1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

a.2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giris ve çıkıs tarihleri bu deftere islenir. Üyelerin ödedikleri giris ve yıllık aidat miktarları bu deftere islenebilir.

a.3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

a.4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbasların edinme tarihi ve sekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düsürülmesi bu deftere islenir.
a.5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

a.6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere islenir.

b. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asağıdaki gibidir:

b.1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

b.2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt sekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler(Büyük Defter Hariç) kullanmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fisi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya ”Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluslara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluslar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal vehizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağıs Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kisi veya kisiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine iliskin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değisiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kisiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye baslayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerini Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi 

Madde 17- Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider islemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek baskanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler: Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

a. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son seklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmıs örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği tasınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Tasınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dısından yardım alınması hususunda alınmıs yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözlesme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba iliskin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim sartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kurulusları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına iliskin konularda kamu kurum ve kurulusları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’te gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değisiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değisiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değisiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi 

Madde 19- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmıs olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri 

Madde 20- Dernek amacını gerçeklestirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Örgütlenmesi Federasyon Kurulması

Madde 21- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş amacına uygun olan dernekler ile birlikte federasyon kurabilir, aynı amaçlı federasyonlara katılabilir.

Temsilcilik

Madde 22- Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde dernek etkinliklerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Yurt içindeki temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur.

Platform Oluşturma

Madde 23- Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulunun kararı ile platformla oluşturulabilir.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve etkinlik konuları doğrultusunda kurulamazlar ve etkinlik gösteremezler.

Dernek Şubelerinin Kuruluşu

Madde 24- Dernek, merkez kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı yerde merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

Şubeler, tüzel kisiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm islemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler 

Madde 25- Şubenin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, subenin kayıtlı üyelerinden olusur. Yönetim kurulu, bes asıl ve bes yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak sube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede subede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği 

Madde 26- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, yılda bir, ekim ayı içersinde, Şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Subelerin yönetim ve denetim kurulu baskanları doğal delege olarak, subede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 10’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, subeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son sube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak sube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde subedeki görevinden ayrılırlar.

Seçimler

Seçim Süreleri ve Yöntem

Madde 27– Dernek genel merkezinde seçimler olağan genel kurullarında üç yılda bir Aralık ayında, şubelerde bunun en az iki ay öncesinde açık oy ve açık sayım yöntemiyle yapılır. Olağanüstü genel kurullarda gündeminde seçim olması koşuluyla her zaman seçim yapılabilmektedir. Seçim esaslarına uyulmasını divan başkanı sağlar ve denetler. Kuralların asıl ve yedek üyeleri basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir.

Oy Pusulaları

Madde 28-  Boş oy pusulaları, kağıt üzerine, yönetim kurulu  tarafından seçimlerden  önce yeteri kadar bastırılır.

Oy Zarfları

Madde 29- Oy zarfları yönetim kurulu tarafından tek renkte ve yeter sayıda hazırlatılıp divan başkanlığınca mühürlenir. Sayısını belirleyen bir tutanakla divan başkanına teslim edilir.
Genel kurulda seçime katılma hakkına sahip üyelere, seçim süresi sonuna kadar, imzaları karşılığında yönetim kurulu başkanlığının mühür ve imzasını taşıyan bir oy zarfı ve bir boş oy pusulası verilir.

Seçim Sandık Kurulu Üyeleri

Madde 30-  Seçim sandık kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim ve denetim kurullarına aday olamayan üyeler içinden genel kurulda dilekçe verme yoluyla belirlenir.
Seçim sandık kurulu üyeleri oy verme sürecinde oylamanın düzenli ve doğru olarak yapılmasında ve oyların sayımında gözlemde bulunurlar.

Oyların Kullanılması

Madde 31-  Seçimlerde yönetim kurulunca bastırılan boş oy pusulaları kullanılır.
Basılı oy pusulaları üzerinde değişiklik yapılamaz. Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, ilgili bölümlere, diledikleri kişinin isimlerini yazabilirler.

Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için başkan ve her kurulun asıl ve yedek üye bölünmelerine en az birer isim, ancak bir kez yazılabilir. Aynı ismin birden fazla yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır.

Üyeler,  oy pusulalarını zarf içinde oy sandıklarına atarlar ve üye listesini imzalarlar.

Oy Sandıklarının Açılması

Madde 32– Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandıkları başkanlık divanı tarafından genel kurul üyeleri önünde açılır. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkması durumunda, bunlar öncelikle ayrıştırılarak durum tutanağına geçirilir. Geri kalan oy zarfları ve  giriş kartları, her sandık için ayrı ayrı sayılır  ve tutanağa geçilir.

Oy Pusulalarının Zarflardan Çıkarılması

Madde 33- Geçerli oy zarfları belirlendikten sonra, sandık kurulu zarfları teker teker açar ve zarfların içinden çıkan oy pusulalarını ayıklar. Bu işlemler sırasında;

a)    Basılı ya da elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde, kullanan kişinin kimliğini

belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğu taktirde bu oy pusulası geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.

b)    Bir zarfın içinden aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa pusulalar geçersiz sayılır, durum tutana geçirilir.

c)    Bir zarfın içinden ayrı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa pusulalar geçersiz sayılır, durum tutana geçirilir.

d)    Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir bir boş oy pusulası çıkarsa her ikisi de geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.

e)    Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile hiç doldurulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa basılı oy geçerli sayılır, boş oy pusulası ayrılarak durum tutanağına geçirilir.

Oyların Sayılması

Madde 34– Divan başkanlığınca, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca geçerli oy pusulaları belirlendikten sonra,  her kurulu gösteren birimler birbirinden ayrılarak sandık kuruluna verilir. Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir.

Seçilebilme Yeter Sayısı

Madde 35- Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilirler.

Kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında genel kurulun önünde genel kurul Divan başkanı tarafından ad çekme yoluyla kazanan belirlenir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 36- Dernek yerleşim yerinde, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Amblem
Madde 37-
 Dernek amblemi, yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Derneğe ait tanıtıcı bayrak ve flama yapılması halinde gerekli yasal işlemler yerine getirilir. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.
Personel ve İşçiler

Madde 38- Dernek iş ve işlemlerinin, hizmetlerinin yürütülmesi için yeterince personel ve işçi yönetim kurulunca görevlendirilebilir. Sürekli görevlendirmeler çalışma dönemi bütçesi, kadro çizelgeleri konusunda geçici görevlendirmeler ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır. Ayrıca gönüllülük esasına göre de personel ve işçi görevlendirilebilir.

Tüzüğün Değiştirilme Şekli Ve Yöntemi 

Madde 39- Tüzük değisikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değisikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Tüzük değisikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Sekli 

Madde 40- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İslemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden olusan tasfiye kurulunca yapılır. Bu islemlere, feshe iliskin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinlestiği tarihten itibaren baslanır. Tasfiye süresi içinde bütün islemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi islemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye islemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemisse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye iliskin tüm islemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye islemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal islemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği 

Madde 41- Bu tüzükte belirtilmemis hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmıs olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmistir.

Bu tüzük 41 (Kırkbir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.