İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

KVKK

ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde, afet bölgelerinde, yoksulluk olan ülke ve bölgelerde insani yardım faaliyetleri yürütmekte olan ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ (UMHD) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.                  VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kanun uyarınca İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 34-199-043 numarasıyla kayıtlı, Ali Kuşçu Mah.Fatih Türbe Sk.Refah Apt.No31/2 Fatih/İSTANBUL “Veri Sorumlusu”dur.

 

2.                  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde, afet bölgelerinde, yoksulluk olan ülke ve bölgelerde insani yardım faaliyetleriyle hizmet veren UMHD, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz

UMHD tarafından;

·         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Mevzuatı

·         4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

·         4857 sayılı İş Kanunu

·         488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

·         492 Sayılı Harçlar Kanunu

·         5187 Sayılı Basın Kanunu

·         5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

·         5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu

·         5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

·         5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

·         5809 Elektronik Haberleşme Kanunu

·         6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

·         6102 Sayılı Ticaret Kanunu

·         6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         48107 sayılı Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk yazısı

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

·         4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         10.09.2008 tarihli Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

·         Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 

3.                  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, insani yardım faaliyetleri ile ilgili otoritelere ve ilgili bakanlığa ve ortak faaliyet yürüttüğü aynı amaca sahip insani yardım derneklerine, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir.

4.                  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; UMHD tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; 

İlgili Kişi Grubu

Alınan Kişisel veri

Bağışçı

Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum yılı, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, log kayıtları

Gönüllü

Ad-Soyad, Kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, medeni durum, askerlik bilgileri, eğitim bilgisi, log kayıtları, vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sağlık bilgileri, sertifikalar, iş tecrübesi

İhtiyaç Sahibi

Ad-Soyad, Kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, adli sicil kaydı, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, aile durumunuza ilişkin bilgiler, sağlık bilgileri, adli veya idari makamlardan gelen kaydı gereken evrak

Tedarikçi Kurum Temsilcisi

Ad-Soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, vergi numarası, imza, banka bilgileri

Ziyaretçi

Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, giriş-çıkış bilgileri, güvenlik kayıtları

 

tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve UMHD’nin meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Yukarıda sayılanlar veri tipleri haricinde gönüllülerin dernek ve vakıf üyeliği, sivil toplum kuruluşlarına ilişkin üyelik bilgileri ve sosyal medya hesap bilgileri tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında açık rızanız dâhilinde toplanacak ve işlenecektir. Bu anlamda tarafınızca imzalanan açık rıza metni, aydınlatma metninin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

5.                  VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman UMHD ‘ye başvurarak kişisel verilerinizin;

Ø  İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

Ø  Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

Ø  Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

Ø  Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

Ø  Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

Ø  Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak UMHD’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

1.       www.umhd.org.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Ali Kuşçu Mah.Fatih Türbe Sk.Refah Apt.No31/2 Fatih / İstanbul” adresine iletilmesi

2.      www.umhd.org.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular UMHD tarafından reddedilecektir.

UMHD’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

 

 

 

PANEL,KONFERANS,SEMPOZYUM,ÇALIŞTAY,EĞİTİM VB.ETKİNLİKLERE KATILIMCI FORMU AYDINLATMA METNİ

 

Bu metin ile sizleri Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından düzenlenen panel,konferans,sempozyum,eğitim, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılmanız nedeniyle toplanan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda bilgilendirerek 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 10. Maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız. Temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizin toplanması, korunması ve işlenmesi ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun davranılmasına hassasiyet göstermekteyiz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, eğitim, seminer vb. etkinliklere katılım amacıyla toplanan kişisel verileriniz; veri sorumlusu Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

 

Adı. Soyadı, Cinsiyeti, Adresi/Katılım ili

İletişim Verisi

 

Telefon numarası, e-posta adresi.

 

Toplantı verisi

 

Toplantının adı, yeri, tarihi

 

Görsel ve İşitsel Veri

 

Toplantı esnasında çekilebilecek fotoğraf ve video görüntüleri ile ses kaydı

 


3.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı kanunun 5. maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı maddede belirtilen istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenmesi mümkündür.

Eğitim/seminer vb. etkinlikler nedeniyle Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından işlenen kişisel verileriniz, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dahilinde:

·                    Eğitim, seminer, konferans vb. etkinliklere katılımınızın teyidi.

·                    İstatiksel amaçla katılımcı sayısının, katıldığı şehrin, toplumsal cinsiyet dağılımının belirlenmesi,

·                    İstek halinde proje yazılı materyallerinin (kılavuz-toolkit çevirileri) katılımcının belirtilen adresine postalanması,

·                    Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin kanundan ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirmesi,

·                    Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak hizmetlerin geliştirilmesi,amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla işlenebilecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8'e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması başlığını taşıyan KVK m.9'a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir.

Etkinliklerin çevrimiçi platformlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi durumunda hizmet alınan programların yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle yurtdışına veri aktarımı söz konusu olduğundan 6698 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince açık rıza alınmak suretiyle aktarılacaktır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yukarıda 3. Maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ancak bu amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile paylaştığınız 2. Maddedeki kişisel verileriniz işbu metnin 3. Maddesinde sayılan amaçlarla farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle toplanmaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'ne aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Uluslararası Mülteci Hakları Derneği niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK Kanun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Bu kapsamda:

·           Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·           Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·           Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·           6698 sayılı Kanunun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·           İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·           Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; "Alikuşçu Mahallesi Fatih Türbesi Sokak No:31 Daire:2 Fatih/İstanbul" adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ