İstanbul / TÜRKİYE
Türkçe TÜRKÇE

S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Yabancılar sınır kapılarından hangi belgelerle giriş-çıkış yapabilir?

Yabancılar; sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeyle, belge kontrolünden geçtikten sonra giriş-çıkış işlemi yapabilir. Ancak 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren; vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanların girişlerine izin verilmeyecektir.

Kapsamlı kontrol işlemi nedir? Ne kadar süreyle ve nerede gerçekleştirilir?

Kapsamlı kontrol işlemi, ülkeye giriş koşullarının ayrıntılı olarak kontrolünü ifade eder. Bu kontrolde Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerin belirlenmesi temel amaçtır. Bu çerçevede, yabancının durumundan ve belgelerinden şüphe duyan giriş işlemlerinden sorumlu kolluk görevlisi, yabancıyı kapsamlı kontrol işlemine tabi tutabilecektir. Kapsamlı kontrol işlemi, idari gözetim işlemi olmayıp başta belge kontrolü olmak üzere ülkeye giriş koşullarının ayrıntılı olarak kontrolünü ifade eder. Kontrol işlemi, en fazla dört saat içinde tamamlanır, şayet dört saatlik süre aşılacaksa yabancının rızası aranır. Kapsamlı kontrol süresi içinde yabancı, ülkesine dönebilir ya da işlemlerin sonuçlanmasını bekleyebilir. Kapsamlı kontrol işlemi, pasaport kontrol noktasına yakın ayrı bir mahalde gerçekleştirilir

Kabul edilemez yolcu kimdir?

6458 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında olanlar Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerdir.

Türkiye’ye girebilmek için vize zorunlu mudur?

Vize muafiyeti hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancıların vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan amaçlarına uygun vize alarak gelmeleri gerekmektedir.

Vize ücretleri ne kadardır?

Vize ücretleri ile ilgili bilgiye Vize Harç Miktarları adresinden ulaşılabilir.

Türkiye’ye gelecek yabancı vize başvurusunu nereye yapar?

Vize başvuruları yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluğa yapılır.

Vize başvurusu kaç günde sonuçlandırılır, seyahat tarihinden kaç gün önce vize başvurusu yapılmalıdır?

Konsolosluklara yapılan başvurular doksan gün içinde sonuçlandırılır. E-vizeler başvuru yapıldıktan 24 saat sonra yabancının e-postasına gönderilir. (Konsolosluklara yapılan başvurularda) vize ita etme işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden ötürü vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

Vize hangi durumlarda iptal edilir?

Vizeler; a) Sahteciliğe konu olduğunun tespiti, b) Üzerinde silinti, kazıntı veya tahrifat yapıldığının anlaşılması, c) Vize sahibinin Türkiye’ye girişinin yasaklanması, ç) Yabancının suç işleyebileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması, d) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sahte olması veya geçerliliğinin sona ermesi, e) Vize veya vize muafiyetinin amacı dışında kullanılması, f) Vizenin verilmesine temel olan şartların veya belgelerin geçerli olmadığının anlaşılması, hâllerinde, vizeyi veren makamlar veya valiliklerce iptal edilir.

Türkiye’de vize veya vize muafiyetiyle bulunanlardan, vize veya vize muafiyet süreleri dolanların ülkeden ayrılmadan vizelerini uzatmaları mümkün mü?

Yabancılar, Türkiye’de doksan günden fazla kalabilmek için valiliklere durumlarına uygun bir ikamet izni başvurusu yapabilirler.

Özel meşruhatlı vizeyle gelen yabancılar ikamet izni almak zorunda mıdır?

Bu yabancılar, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde düzenlenen çalışma izni muafiyeti kapsamında gelenler hariç olmak üzere, vize süreleri yeterli ise ayrıca ikamet izni almazlar.

Vizenin iptali ya da vize başvurusunun reddi halinde bu karara itiraz edilebilir mi?

Vize talebi reddedilen ya da Kanunun 16. maddesi uyarınca vizesi iptal edilen yabancılara, yapılan işlem tebliğ edilir. Vize başvurusunun reddine itiraz öncelikle vizeyi reddeden temsilciliğe yazılı olarak müracaatla yapılmaktadır. Herhangi olumlu bir yanıt alınamaması halinde, itiraz için yargı yoluna başvurmak mümkündür.

Erasmus programı çerçevesinde Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı öğrencilerden vize harcı alınıyor mu?

Yabancı öğrencilerin Erasmus programı çerçevesinde ülkemize girişlerinde vize harcı konusu karşılıklılık ilkesi çerçevesinde uygulanacaktır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun istisnai olarak vize yükümlülüğünden muafiyet tanıdığı durumlar nelerdir?

a) Mücbir sebeplerle girişler; Hava şartları, kaza ve taşıtlarda meydana gelebilecek teknik sorunlar gibi mücbir nedenlerle Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan taşıtlardaki yabancılara, Türkiye’ye girişte liman şehriyle sınırlı olmak üzere mücbir neden süresince, vize şartı aranmadan valiliklerce ülkeye girişlerine izin verilir ve Bakanlığa bildirilir. b) Deniz limanlarından turistik amaçlı vizesiz girişler; Sadece deniz limanlarında geçerli olmak üzere, liman şehrini veya çevresindeki illeri turizm amaçlı gezmek amacıyla deniz taşıtlarıyla gelen yabancılara, yetmiş iki saati geçmemek üzere valiliklerce vizesiz giriş izni verilir. Kural olarak bu kişilerin pasaportları ülkeye girişlerinde alınmayacaktır. Ancak limandaki giriş ve çıkış kontrolünden sorumlu görevliler tarafından ülkemizde düzensiz göçe konu olabileceği değerlendirilenlerin, çıkışlarında verilmek üzere pasaportları alınacak ve kendilerine “Liman Şehri İzin Belgesi” düzenlenmektedir. Bu yabancılar sadece giriş yaptıkları limandan ayrılabilmektedir. Aksi halde yabancıdan transit vize harcı alınacaktır. Yetmiş iki saatlik süreyi geçirenlere ise giriş vizesi harcı tatbik edilmektedir.

Yüz seksen günde doksan gün” uygulamasında amaç nedir?

Türkiye’de vize süresinden veya vize muafiyetinin sağladığı süreden fazla kalacak yabancıların ikamet izninin sağlanması, böylece vizenin veya vize muafiyetinin daha çok turistik ziyaretleri içine alacak şekilde yabancılara sağladığı avantajın amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede 180 günde 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancıların ülkemizde bu süreden daha fazla kalmalarını istemeleri durumunda, şartlarını taşıdıkları ikamet izni çeşitlerinden birine başvurmaları ve ikamet izni almaları esastır.

Vize ile kalışlarda “yüz seksen günde doksan gün” kuralının istisnaları nelerdir?

Yüz seksen günde doksan gün’ hükmünün uygulanması, vize uygulamasına tabi yabancılar için geçerli olduğundan, aşağıda belirtilen yabancılar bu uygulamanın kapsamı dışındadırlar: a) Geçerli ikamet ya da çalışma izni bulunanlar b) İzin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlar( mavi kart sahibi kişiler) c) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (NATO kuvvet unsurları gibi) 4 / 23 ç) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (bu kişiler durumlarını gösteren belge taşırlar) d) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (bu kişiler durumlarını gösteren belge taşırlar) e) “Vatansız kişi kimlik belgesi” sahipleri f) “Uluslararası koruma başvuru kayıt belgesi” olanlar g) “Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” sahipleri ğ) “Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi” sahipleri

Yüz seksen günde doksan gün” uygulamasının ikamet izinleri başvurularının konsolosluklarca henüz tam anlamıyla alınamaması nedeniyle geçici bir süre ile esnetilmesi mümkün mü?

Türkiye’de 180 günde 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancılardan sınır kapılarımıza gelmiş olanlardan ülkemize girişine mani başka bir husus yoksa giriş tarihinden itibaren ikamet izni almak üzere on gün (10) içinde yaşadıkları ildeki Yabancılar Şube Müdürlüklerine başvurmayı kabul ettiklerini beyan etmeleri kaydıyla girişine izin verilmektedir. Bu çerçevede kendisine verilen matbu formda belirtilen hususları kabul eden yabancılar için genel hükümler çerçevesinde giriş işlemlerine başlanmaktadır.

Yüz seksen günde doksan gün” ülkede kalma süresini doldurmuş olan yabancılar ülkeye girişinden itibaren on gün (10) içerisinde ikamet izni başvurusunda bulunmamaları durumunda ne olacaktır?

On gün içerisinde ikamet iznine müracaat etmeyenler, giriş tarihinden itibaren ikamet izni ihlali yapmış sayılacaklardır.

Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini on günden fazla aşanlar hakkında herhangi bir cezai işlem uygulanacak mıdır?

Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini on günden fazla aşmış olmakla birlikte, hakkında sınır dışı etme kararı alınmadan çıkış yapmak üzere sınır kapılarına kendiliğinden gelen yabancılar hakkında giriş yasağı kararı alınmaktadır ancak bahse konu vize, vize muafiyet süresi, çalışma izni veya ikamet izni süresini ihlal etmiş olan yabancılar cezalı harç ödemektedir.

E-vize nedir?

E-vize, daha önce sınır kapılarında “bandrol” veya “kaşe” ile verilen vizelerin yerini almaktadır. Başvuru sahipleri www.evisa.gov.tr adresinden gerekli bilgileri girmek ve ödemelerini kredi kartı ile yapmak suretiyle vizelerini elektronik olarak alabilmektedir. Başvurunun başarıyla tamamlanmasının ardından e-vizeler kişinin e-posta adresine gönderilmekte olup; başvuru sahipleri e-vizelerin çıktısını alarak havayolları ve gümrük 5 / 23 yetkililerine göstermeleri ve seyahatlerinin sonuna kadar muhafaza etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için www.mfa.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

Elektronik vize (e-vize) ile gelen ancak THY ile seyahat etmeyen yabancılar hakkında nasıl karar verilir?

Turizm sezonuyla (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları) sınırlı olmak üzere, vize rejim tablosunda belirtilen 49 ülkenin vatandaşlarından e-vize ile gelen ancak THY ile seyahat etmemiş olanlara, Schengen veya OECD ülkelerinden birinin geçerli vizesine yahut ikamet iznine sahip olmaları kaydıyla vize umumi hükümleri ve ülkeye girişle ilgili genel kurallar çerçevesinde giriş izin verilmektedir.

Sınır kapılarında verilen vizenin şartları nelerdir?

a) Talep edilen vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belge sahibi olmak, (Bu hüküm 01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanacaktır.) b) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen ve Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Tüzüğünde tanımlanmış, salgın potansiyeli olan hastalıklardan birini taşımamak, c) Türkiye’de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası sahibi olmak, ç) Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmak, d) Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandırabilmek, e) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da diğer kanunlardan doğan borç ve cezalarını ödemeyenlere vize verilmez.

Sınır kapılarında verilen vize uygulaması (kaşe vize) 11 Nisan 2014 tarihinde sona mı erecek?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca, 11 Nisan 2014 tarihi itibariyle hudut kapılarımızda bandrol/kaşe vize uygulamasının sona ermesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, geçiş döneminde 2014 yılı turizm sezonu dâhil mevcut uygulamaya bir süre daha devam ettirilecektir.

Liman Şehri İzin Belgesi” nedir ve kimlere verilir?

Sadece deniz limanlarında geçerli olmak üzere, liman şehrini veya çevresindeki illeri turizm amaçlı gezmek için deniz taşıtlarıyla gelen ve yetmiş iki saati geçmemek üzere valiliklerce vizesiz giriş izni verilen yabancılardan, limandaki giriş ve çıkış kontrolünden sorumlu görevliler tarafından, ülkemizde düzensiz göçe konu olabileceği değerlendirilenlerin çıkışlarında verilmek üzere pasaportları alınarak “Liman Şehri İzin Belgesi” düzenlenmektedir.

“ Türkiye’ye giriş yasağı kararı kim tarafından alınır?

Türkiye’ye giriş yasağı kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilikler tarafından alınmaktadır.

“ Giriş yasağı süresi kaç yıldır?

Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından en fazla on yıl daha artırılabilir.

“ Hakkımda giriş yasağı kararı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Başvuru yapıldığında konsolosluklarımızda veya ülkeye giriş yapmak üzere sınır kapılarına gelmeleri durumunda kendilerine haklarında giriş yasağı kararı olup olmadığı tebliğ edilmektedir.

İkamet izninden muaf olan yabancılar kimlerdir?

İkamet izninden muaf tutulan yabancılar şunlardır: a) Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar, b) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, c) Uluslararası koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar, ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.) d) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.) e) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam 7 / 23 edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.) f) “uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” olanlar g) “uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi” sahibi olanlar ğ) “vatansız kişi kimlik belgesi” olanlar h) Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

Yabancı ikamet izni başvurusunu bizzat yapmak zorunda mıdır?

İkamet izni başvuruları, yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Başvuruyu alan makam, başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilmektedir.

İkamet izni başvuruları nereye yapılır?

11 Nisan 2014 tarihinden itibaren, ikamet izni başvurularının konsolosluklardan yapılması gerekmektedir. Ancak, geçiş döneminde olunması nedeniyle ikamet izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen yabancıların başvuruları, 31 Aralık 2014 tarihine kadar valiliklerce alınmaya devam edilecektir.

İkamet izni başvurusunda sunulması gereken belgeler nelerdir?

İkamet izni başvurusu sırasında, talep edilen ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belge ve talep edilen ikamet izni türüne göre kalış amacını destekleyici belgelerin sunulması gerekir. 6458 sayılı Kanunun ikamet izniyle ilgili bölümünden ayrıntılı bilgi sahibi olunabilir.

İkamet izni başvuruları ne kadar sürede sonuçlandırılır?

Valiliklerin başvuru yoğunluğuna göre değişmektedir.

İkamet izni başvurusu sırasında eksik belgeler varsa süreç nasıl işleyecektir?

Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler yabancıya bildirilecek ve on beş gün içinde bunları teslim etmesi istenecektir. Aksi halde başvuru değerlendirmeye alınmayacak, işlemden kaldırılacaktır. İstenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde valiliğe verildiği/teslim edildiği tarih ikamet izni başvurusunun işleme alındığı tarih olarak kabul edilmektedir.

İkamet izni belgeleri nasıl düzenlenir?

İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli, kalış amacına bağlı ve her yabancı için ayrı düzenlenir. Her birey ayrı belge almak zorundadır.

Süresi dolan ikamet izinlerini uzatmak mümkün müdür?

Evet. İkamet izninin süresini uzatacak yabancılar başvurularını, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yaparlar. İkamet izinlerinin uzatılmasında her seferinde yeni ikamet izni belgesi düzenlenmektedir.

İkamet izni uzatma başvuruları nereye yapılır?

11 Nisan 2014 tarihinden önce alınmış olan ikamet izinleri de dâhil olmak üzere, ikamet izinlerini uzatacak yabancıların başvuruları valiliklerce alınır ve sonuçlandırılır.

İkamet izni uzatma başvuruları ne zaman yapılmalıdır?

İkamet izni uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren başlar ve her koşulda ikamet izin süresi dolmadan önce yapılması gerekmektedir.

İkamet izin süresi dolduğu halde uzatma başvurusu yapmayanlara ilişkin uygulama nasıl olacak?

İkamet izni süresi dolduğu halde ikamet izni uzatma başvurusu yapmayan ve “kabul edilebilir” bir mazereti olan yabancıların başvuruları alınırken; ikamet izin süresinin bitim tarihi ile başvuru tarihi arasındaki sürenin ikamet harcı, ceza tatbik edilerek alınmaktadır.

Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, iptali ya da uzatılmaması durumunda süreç nasıl işler?

Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya iptali ile bu işlemlerin tebliği valiliklerce yapılır. Bu işlemler sırasında, yabancının Türkiye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı gibi hususlar göz önünde bulundurulur ve ikamet iznine ilişkin karar ertelenebilir. İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

İkamet izni belge bedeli ne kadardır?

İkamet izin belgesi bedeli 2015 yılı sonuna kadar 55,00 TL olarak belirlenmiştir.

İkamet harç bedeli ne kadardır?

İkamet harç bedeli ile ilgili ayrıntılı bilgiye İkamet İzin Belgesi Harç Miktarları adresinden ulaşılabilir.

İkamet izni belgelerinin dağıtım işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Tüm ikamet izin belgeleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde basılarak, PTT aracılığıyla yabancıların adreslerine gönderilmektedir.

11/4/2014 tarihinden önce alınmış ikamet izinleri geçerli olmaya devam edecek midir?

11/4/2014’ten önce alınmış ikamet izinleri, 11/4/2014’ten sonra geçerli olmaya devam edecek ve sürelerinin sonuna kadar herhangi bir ilave idari işleme gerek kalmaksızın kullandırılmaktadır.

11/4/2014’ten önce yapılmış ancak sonuçlandırılmamış ikamet başvurularının bu tarihten sonraki işleyişi nasıl olacak?

11/4/2014’ten önce yapılmış ancak 11/4/2014 tarihi itibariyle sonuçlanmamış olan ikamet izni başvurularının, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun hükümlerine göre sonuçlandırılması gerektiğinden, müracaat sahibiyle temasa geçilerek başvurusunu yenilemesi istenmektedir.

İkamet izni başvurusunda bulunup, izin belgesinin çıkmasını beklemeden yurtdışına çıkan yabancılar için cezai uygulama söz konusu olacak mı?

İkamet izni başvurusunda bulunup, izin belgesinin çıkmasını beklemeden tekrar dönmek üzere kısa süreliğine Türkiye’den ayrılacak yabancılar, talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde olmak ve harç makbuzlarını (harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç olmak üzere) başvuru belgeleriyle birlikte sınır kapılarından çıkışta ibraz etmeleri kaydıyla cezalı ikamet harcı ödemeden ülkeden çıkış; onbeş (15) gün içinde döndükleri takdirde de vizeye tabi ülke vatandaşı olsalar dahi vize almadan ülkeye giriş yapabilirler. (Bu uygulama 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerli olacaktır.)

İkamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesinden sonra Türkiye’de kalmaya devam edecek olan yabancılar ne yapmalıdır?

İkamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesinden sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, mevcut ikamet izniyle kalmaya devam edebilecekleri gibi valilikten yeni ikamet izni talebinde de bulunabilecektir. Bu yabancılara, başka bir ikamet izni çeşidine geçiş başvurusunda bulunduklarını gösteren harca tabi olmayan belge/yazı verilir.

İkamet izni müracaat belgesi nedir?

İlk kez veya süre uzatma amaçlı olarak yapılan ve idarece kabul edilen ikamet izni başvurularının ardından yabancılara müracaat ettiğine dair verilen ve harca tabi olmayan belgedir.

Türkiye’de vize veya vize muafiyetiyle bulunanlar ikamet iznine geçiş yapabilir mi?

Evet. Vize veya vize muafiyet süreleri sona ermeden önce konsolosluktan başvuru yapmak için Türkiye’den ayrılmaları makul olmadığından, valiliklere ikamet izni için başvuru yapabilmektedirler.

İkamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası koşulu ile ilgili hususlar nelerdir?

1) İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabilen kişilerden, bu durumu belgelemeleri halinde özel ya da kamu sağlık sigortası aranmamaktadır. 2) Ülkemizde bir yıldan az süreli ikamet izni talep eden yabancılardan, kalış sürelerini kapsayan “seyahat sağlık sigortası” istenilecektir. Seyahat sağlık sigortası süresi ikamet izni süresinin tamamını kapsamıyorsa, yabancıya ikamet izni verilmekle birlikte, sigorta süresini uzatarak ikamet iznini kullanması, aksi halde izninin iptal edilebileceği hususlarında tebligat yapılmaktadır. 3) Bir yıl ve daha uzun süreli ikamet izni başvurularında; a) Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için başvurduğunu belgeleyenlerin geçerli sağlık sigortası koşulu aranmaksızın ikamet izni işlemleri tamamlanacaktır. Ancak, ikamet izinlerini aldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri ve bu sigortalarını yaptırdıktan sonra ikamet izni aldıkları makama bilgi vermeleri gerekir. Aksi halde ikamet izinleri iptal edilir. (Bu kapsamdaki kişilerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarından geçerli sağlık sigortası istenilmemektedir.) b) Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmayanlardan, ayaktan ve yatan tedavi giderleriyle ilaç ve tıbbi malzeme giderlerini karşılayan “bir yıl süreli özel sağlık sigortası” şartı aranır. (Yabancı özel sağlık sigortalısı olup da sigortası bakmakla yükümlü olduğu yakınlarını kapsamıyorsa yakınlarından geçerli sağlık sigortası talep edilmemektedir.) 4) Öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılar, ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girmektedirler. Dolayısıyla bu yabancılardan geçerli sağlık sigortası koşulu aranmamaktadır. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayan yabancı öğrencilerden “ayakta ve yatarak tedavileri kapsayan” yıllık özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. 5) Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından anlaşma, protokol ve ilgili mevzuat kapsamında ülkemizde ücretsiz olarak tedavileri yapılmakta olan veya yapılmak üzere ülkemize getirilen yabancılardan, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, herhangi bir geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır. 6) Yabancıların kendi ülkelerinden yaptırmış oldukları Türkiye’deki durumlarını kapsayan geçerli sağlık sigortaları varsa, yukarıda belirtilen kapsamda bu sigortalar da geçerli kabul edilmektedir. 11 / 23 7) 20/06/2014 tarihinden itibaren sigorta poliçesinde 6458 sayılı Kanuna uygunluk ibaresi aranacaktır. Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketlerine gerekli standartları bildirmiş bulunmaktadır.

Adres kayıt sistemine kaydolma yükümlülüğü kimler için geçerlidir ve kayıt nasıl yaptırılır?

Konsolosluklardan ikamet veya çalışma izni alan yabancılar ülkeye giriş tarihinden, ülke içinden ikamet veya çalışma izni alan yabancılar ise bu izinlerin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi iş günü içinde Nüfus Müdürlüğüne başvurarak adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Yat turizmi amacıyla ülkemize gelen ve ikamet izini başvurularında bulunan yabancıların adres olarak nereyi bildirmeleri gerekmektedir?

İkamet izni işlemlerinde konaklanacak yere ait beyan edilen ev, otel, pansiyon gibi ikamet adresleri dışında yatta kalmak isteyen yabancılar için yatların bağlı bulunduğu limanlar veya marinalar ikamet adresi olarak kabul edilmektedir. İkamet izin belgeleri de bu adreslerine gönderilmektedir.

Gözaltında ve cezaevinde tutulanlar ile hakkında idari gözetim kararı bulunan yabancılara vize veya ikamet ihlali dolayısıyla yaptırım uygulanır mı?

Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancıların, buralarda geçirdikleri süreler ikamet izni süresinin ihlali sayılmaz. Bu yabancılara, vize veya ikamet izni ihlali dolayısıyla idari yaptırım uygulanmaz. Bunlardan, yabancı kimlik numarası bulunmayanlara, ikamet izni şartı aranmadan yabancı kimlik numarası verilebilecektir.

İkamet ili değişikliği durumunda yabancının yapması gereken işlemler nelerdir?

İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancıların taşındıkları ilde ikamet etmek üzere en geç 20 iş günü içinde başvuruda bulunarak yeni bir ikamet izni almaları gerekmektedir. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izni belgesi düzenlenmekle birlikte, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca tabi tutulmaz.

İkamet izin bilgilerinin düzeltilmesi veya bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler durumunda ne yapılacaktır?

Ev adresi, medeni hal değişikliği, pasaportta isim veya soyisim değişikliği olması halinde yabancılar, yirmi iş günü içinde bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İkamet izin belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması hallerinde ikamet izin belgesi yeniden düzenlenir. Bu durumda ikamet izin belgesinin ücreti tam, bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır. 12 / 23 İkamet izin belgesinde, idareden kaynaklanacak nedenlerle ortaya çıkacak hatalı ya da yanlış bilgiler, derhal düzeltilerek, yeni ikamet izni belgesi düzenlenmek üzere veri girişleri yapılacaktır.

Geçerli çalışma izni olanların ayrıca ikamet izni alması gerekli midir?

Hayır. “Çalışma izni” ve “çalışma izni muafiyet teyit belgesi” ikamet izni sayılacağından, geçerli çalışma izni olanların ayrıca ikamet izni alma zorunluğu yoktur. Çalışma izni ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi süreleri, ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında toplam süreye dâhil edilmektedir.

İkamet izni yerine geçen çalışma izni belgesi kim tarafından verilmektedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilebileceği gibi, kendi özel mevzuatında çalışma izni vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları da verebilmektedir

Çalışma izni sahiplerinde ikamet izni harcı alınacak mıdır?

Çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı alınmaktadır.

Çalışma izninden muaf olan yabancıların ikamet izinleri nasıl belirlenecektir?

Çalışma izninden muaf olan yabancılardan dış temsilciliklerimizden amaçlarına uygun vize alarak gelen yabancılar vize süreleri yeterliyse doksan güne kadar ikamet izni almakla yükümlü tutulmayacaklardır. Bu sürenin sonunda durumlarını belgelemeleri halinde kendilerine “kısa dönem ikamet izni” verilecektir. Amacına uygun vize almadan Türkiye’ye gelmiş olup da çalışma izninden muaf olduğunu beyan eden ve durumunu ilgili kurum veya kuruluşlardan aldığı belgeyle kanıtlayan yabancılara, vizeye tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın giriş vizesi harcı alınarak “kısa dönem ikamet izni” verilecektir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile geçerli çalışma izninin ikamet izni yerine geçmesi durumu, 11 Nisan 2014 tarihinden önce çalışma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancılar için geçerli olacak mıdır?

11 Nisan 2014 tarihinden önce çalışma izni alarak Türkiye’ye gelmiş olup da henüz ikamet izni almayanlar, çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı ödedikten sonra çalışma izinlerini kullanmaktadırlar. Bu işlem valilikte gerçekleştirilmektedir.

Kesintisiz ikamet süresi nasıl hesaplanır?

Zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz. Kesintisiz ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır. Çalışma izni ve “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” süreleri ikamet izni sürelerinin 13 / 23 hesaplanmasında toplam süreye dahil edilir. Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

İkamet izni türleri arasında geçiş yapmak mümkün müdür?

Mümkündür. Ayrıntılı bilgi valiliklerden alınabilecektir

Aralarında geçiş yapılabilen ikamet izinleri nelerdir?

Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı için aile ikamet izni alma koşullarının ortaya çıkması halinde, yabancıya aile ikamet izni düzenlenecek ve öğrenci ikamet izni koşullarını taşımaya devam ettiği sürece öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen yararlandırılmaktadır. Aile ikamet iznine sahip olan yabancı için öğrenci ikamet izni alma koşullarının ortaya çıkması halinde, yabancının aile ikamet izni devam ettirilecek, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan da aynen yararlandırılmaktadır. Çalışma iznine sahip olan yabancı için öğrenci ikamet izni alabilme koşullarının ortaya çıkması halinde, çalışma izni devam ettirilecek ve bu kişi öğrenci ikamet iznine geçmeden, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen yararlandırılmaktadır. İnsani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet iznine sahip olan yabancı için öğrenci ikamet izni alabilme koşullarının ortaya çıkması halinde, öğrenci ikamet iznine geçmeden de yabancı, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlandırılmaktadır. Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, mültecilere, şartlı mültecilere, ikincil koruma altındakilere, insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma altında olanlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı verilmemektedir.

İkamet izinleri arasındaki geçişlerde herhangi bir süre kısıtlaması söz konusu mudur?

İkamet izinleri arasındaki geçişlerde herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yer alan ikamet izni çeşitleri nelerdir?

a) Her defasında en fazla bir yıllık sürelerle verilen “Kısa Dönem İkamet İzni” b) Her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilen “Aile İkamet İzni” c) Öğrenim sürelerine göre verilen “Öğrenci İkamet İzni” ç) Süre sınırı olmaksızın verilen “Uzun Dönem İkamet İzni” d) Her defasında en fazla bir yıllık sürelerle verilen “İnsani İkamet İzni” e) Başlangıçta otuz gün süreli olarak verilen ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek şekilde her defasında en fazla altı aylık sürelerle uzatılabilen “İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni”

Kısa dönem ikamet izni kimlere verilir?

Aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet izni verilebilir: a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler e) Turizm amaçlı kalacaklar f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

Kısa dönem ikamet iznin şartları nelerdir?

a) Kısa dönem ikamet izni talebinde bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek b) Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar kapsamına girmemek 1) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar 2) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar 3) 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancılar c) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Bilimsel araştırma amacıyla verilecek ikamet izinleri için nasıl bir yol izlenecektir?

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapacak yabancılar ile bunların dışında kalan doğrudan araştırma, inceleme, çekim ve benzeri çalışmalar yapacak yabancılarla ilgili uygulamalar aynı şekilde mevcut mevzuat çerçevesinde sürdürülecektir. Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapacak yabancıların dış temsilciliklerimizden amaçlarına uygun vize alarak gelmeleri gerekmektedir. Bu vizelerle gelenler vize süreleri yeterli ise doksan güne kadar ikamet izni almadan kalabileceklerdir. Gerek arkeolojik kazı ve yüzey araştırması gerekse diğer araştırmalar kapsamında olan yabancılara ikamet izinleri “kısa dönem ikamet izni” olarak düzenlenecektir. Bu nedenle söz konusu yabancıların YUKK m.32’de belirtilen kısa dönem ikamet izni koşullarını taşıması gerekmektedir.

Ülkemizde görev yapan ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen basın kartı hamili yabancı uyruklu gazeteciler hakkında ikamet işlemleri nasıl yürütülecektir?

Bu kişiler basın kartlarını ibraz ettikleri takdirde kendilerinden ayrıca yazı istenilmeksizin ikamet izni başvuruları kabul edilmekte, 6458 sayılı Kanunun 31. Maddesi kapsamında “Kısa Dönem İkamet İzni” düzenlenmektedir.

Aile ikamet izni nedir?

Türk vatandaşları, çıkma izni alarak Türk vatandaşlığından çıkanlar, Türkiye’de ikamet izinlerinin birine sahip olan yabancılar, mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin Kanunda sayılan yakınları ile aile birliği sağlamak amacıyla başvuracakları ikamet izni şeklidir.

Aile ikamet izninin süresi ne kadardır?

Aile ikamet izni her defasında iki yılı aşmayacak şekilde verilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Aile ikamet izninde kimler destekleyici olabilir?

Aile ikamet izinlerinde, aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen, Türk vatandaşı veya Türkiye’de yasal olarak kalmakta olan ve “destekleyici” olarak nitelendirilen yabancının bulunması gerekmektedir. Aşağıda sayılan kişiler destekleyici olabilecektir: a) Türk vatandaşları b) Mavi kart sahipleri c) İkamet izinlerinden birine sahip olanlar 16 / 23 ç) Uluslararası koruma başvuru sahipleri ile şartlı mülteciler hariç, Kanunda ikamet izni yerine geçtiği kabul edilen kimlik belgesi olanlar d) Mülteciler ve ikincil koruma statü sahibi olanlar

Aile ikamet izni başvurusuna dayanak olan destekleyicide aranan şartlar nelerdir?

Destekleyicide bulunması gereken şartlar şunlardır: a) Toplam geliri asgari ücretten (2014 yılı aylık net asgari ücret: 846,00 TL) az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden (2014 yılı için 282,00 TL) az olmayan aylık geliri bulunmak b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak c) Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek ç) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak d) Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak

Kimler aile ikamet izni başvurusunda bulunabilir?

Destekleyicinin yabancı eşi, destekleyicinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu ile 18 yaşını doldurmuş olsa bile destekleyicinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu, aile ikamet izni başvurusunda bulunabilecektir.

Aile ikamet izni hangi durumlarda verilmez, iptal edilir veya uzatılmaz?

a) Destekleyicide ve Türkiye’de destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılarda aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması b) Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi c) Türkiye’de, destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılar hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması ç) Aile ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi d) Son bir yıl içinde toplamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında kalınması e) Evliliğin sırf ikamet izni alabilme amacıyla yapılması.

Aile ikamet izninde destekleyicinin ölümü halinde, bu kişiye bağlı olarak alınan izin geçerliliğini yitirir mi?

Destekleyicinin ölümü halinde aile ikamet izni sahibi, ikamet süresinin sonuna kadar Türkiye’de kalmaya devam edebilir, sürenin sonunda kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir.

Aynı aileden birden fazla kişinin tek bir ikamet izni alması mümkün müdür?

Her yabancı için ayrı ikamet izni düzenlenmektedir. Refakat uygulaması kaldırılmıştır.

Türkiye’de aile ikamet izniyle kalan çocuklar öğrenci ikamet izni alır mı?

Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar. On sekiz yaşını doldurduğu halde ilk ve ortaöğretim kurumlarından mezun olamayanlar, öğrenimlerine devam edeceklerse öğrenci ikamet izni almakla yükümlüdürler.

Aile ikamet izniyle Türkiye’de kalan çocuklar 18 yaşını doldurduklarında Türkiye’de kalmaya devam edebilir mi?

18 yaşını doldurmuş olsa bile destekleyicinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmaya devam edebilir. En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan 18 yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir veya şartlarını sağladıkları başka bir ikamet izni çeşidine geçebilirler.

Aile ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancının boşanması halinde Türkiye’de kalışına izin verilir mi?

Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabitse, üç yıllık süre şartı aranmaz.

Öğrenci ikamet izni nedir, şartları nelerdir?

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görecekler ile aile ikamet izni bulunmadığı halde ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancı öğrencilere verilecek olan ikamet iznidir. Aşağıdaki şartları yerine getirenler öğrenci ikamet izni alabilirler: a) Yabancının Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda eğitim göreceğine dair belge b) Bakım ve masraflarını karşılayacak gerçek veya tüzel kişi tarafından destekleneceğine dair belge c) İlk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakati ç) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek d) Türkiye’ye girişine engel olacak bir durumu bulunmamak Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans veya doktora eğitimi görecek yabancılara öğrenime başlama tarihinden itibaren öğrenim programının tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir. 18 / 23 İlk ve orta dereceli okullarda eğitim göreceklere, öğrenimine başlayacak tarihten bir sonraki öğretim yılının başlangıcına kadar geçerli olacak şekilde ikamet izni verilecektir.

Öğrenci ikamet izni hangi durumlarda verilmez, iptal edilir veya uzatılmaz?

a) Öğrenci ikamet izni verilmesi şartlarının karşılanmaması veya ortadan kalkması b) Öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması c) Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi ç) Yabancı hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması veya Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek yabancılardan olması

AB eğitim ve gençlik programlarıyla gelen yabancı öğrencilerin ikamet işlemleriyle ilgili işleyiş nasıldır?

AB eğitim ve gençlik programlarıyla Türkiye’ye gelen yabancılara vize türlerine bakılmaksızın ikamet izni verilmektedir. Programın içeriğine göre üniversitelerde öğrenim ya da staj göreceklere “öğrenci ikamet izni”, diğerlerine “kısa dönem” ikamet izni düzenlenmektedir. Bu tür projelerle gelen öğrencilerden geçimlerini ne şekilde temin ettikleriyle ilgili bilgi ve belge talep edilmemektedir.

Türkiye’de öğrenci ikamet izniyle kalan yabancıların anne, baba ve diğer yakınları buna dayanarak Türkiye’de kalabilir mi?

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamamaktadır. Bu kişiler varsa ayrıca şartlarını sağladıkları bir ikamet iznine başvurabilmektedirler.

Öğrenci ikamet izni sahipleri çalışma izni alabilir mi?

Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz. Ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma usul ve esasları ayrıca belirlenecektir.

Uzun dönem ikamet izni nedir, şartları nelerdir?

Uzun dönem ikamet izni, Bakanlık onayıyla valilikler tarafından süresiz olarak verilen ikamet iznidir. Uzun dönem ikamet izinleri harçsız olarak düzenlenir ve süresiz olarak verilir. Yabancı, ikamet izin belgesi bedelini ödemekle yükümlüdür. Uzun dönem ikamet iznine geçişte aşağıdaki şartlar aranır: a) Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak b) Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak 19 / 23 c) Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak (Yabancının aylık toplam gelirinin uzun dönem ikamet izni başvurusu yaptığı yıl geçerli olan net asgari ücretten az olmamalıdır. Ayrıca, bakımını üstlendiği her bir aile üyesi için net asgari ücretin en az üçte biri miktarda aylık toplam gelire sahip olması şartı aranır.) ç) Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Uzun dönem ikamet izni sahiplerine tanınan hakların kapsamı nedir?

Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar; a) Askerlik yapma yükümlülüğü, b) Seçme ve seçilme, c) Kamu görevlerine girme, ç) Muaf olarak araç ithal etme, ve özel kanunlardaki düzenlemeler haricinde, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlandırılırlar.

Uzun dönem ikamet izni hangi durumlarda iptal edilir?

Uzun dönem ikamet izinleri; a) Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması, b) Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hâllerinde iptal edilir.

Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar tekrar başvuru yapabilir mi?

Uzun dönem ikamet izinleri sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunulması sebebiyle iptal edilenler, resmi veya diğer nitelikli kanıtlarını idareye sunarak tekrar başvuru yapabilir. Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit nedeniyle ikamet izni iptal edilen yabancılar, uzun dönem ikamet izni için yeniden başvuru yapamayacaktır. Başvurular; yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da idarece belirlenen başvuru usulüne göre yapılacaktır. Bu başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılacaktır. Bu başvurularda uzun dönem ikamet izni şartlarının aranmasıyla birlikte, kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle kalma şartı yeniden aranmayacaktır. Değerlendirme sırasında yabancının; a) Türkiye’de yerleşmek amacıyla kalma iradesi, b) Türkiye’de yakınlarının bulunup bulunmadığı, 20 / 23 c) Taşınmaz mal varlığı, ç) Aktif iş ve çalışma ilişkileri, d) Türkiye ile olan sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin geçmişi, göz önünde bulundurularak her birey için ayrı yapılmaktadır.

Kimlere uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı verilmez?

Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.

İnsani ikamet izni nedir? Kimlere insani ikamet izni düzenlenir?

İnsani ikamet izni olağanüstü durumlarda diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla verilebilen ikamet iznidir. Bu izin valiliklerce verilip, uzatılabilmektedir. İnsani ikamet izni şu durumlarda verilir: a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde c) Sınır dışı etme, kabul edilemez başvuru, başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması işlemlerine karşı yargı yoluna başvurulduğunda d) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince e) Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında f) Olağanüstü durumlarda İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsani ikamet izni sahipleri diğer ikamet izinlerinden birine başvuru yapabilir mi?

İnsani ikamet iznine sahip olan yabancılar, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvuru yapabilir.

Yabancı ülkelerin Türkiye’deki Büyükelçilikleri/Başkonsolosluklarına bağlı okullarda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında görevlendirilen yabancıların çalışma izinleri işlemleri nasıl olacaktır?

Yabancı ülkelerin Türkiye’deki Büyükelçilikleri/Başkonsolosluklarına bağlı okullarda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında görevlendirilen yabancıların çalışma izinleri, istisnai kapsamda olup, izin başvuruları Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılmakta ve çalışmak üzere ikamet izinleri İçişleri Bakanlığınca verilmektedir.

Vatansız kişi kimdir? Vatansız kişi kimlik belgesi nasıl düzenlenir?

Vatansız kişiler; Türkiye’ye vatansız olarak gelen ya da Türkiye’de iken vatandaşlığını kaybederek vatansız kişi durumuna düşen kişilerdir. Vatansız kişiler, ülkede yasal olarak kalabilmek için valiliğe başvuruda bulunmakla yükümlüdür. Bu kişiler başvurularını bizzat yaparlar. Ancak, ergin olmayan çocuklar bakımından başvuru anne ya da baba tarafından yapılabilecektir. Başvurusu kabul edilenlere, haklarında verilecek karara kadar geçerli olmak üzere hiç bir harca tabi olmayan müracaat belgesi/yazısı verilecek, buna istinaden kullanılan yasal kalma izni, toplam ikamet izni süresinin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Başvuru ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra zorunlu nedenler hariç en geç on beş gün içinde valilikte kişiyle mülakat yapılacaktır. Mülakatta, kişiden, vatandaşı olduğu ülkeyle vatandaşlık bağının kalmadığını kanıtlayan bilgi ve belgeler istenebilecek, kanıtların bizzat getirilemediği durumlarda, ilgili ülkenin vatandaşlık mevzuatında, vatandaşlığın kaybıyla ilgili yer alan hükümler kanıt olarak kabul edilebilecektir. Bakanlıkça vatansız kişi olarak işlem görmesi uygun görülenlere, “vatansız kişi kimlik belgesi” düzenlenmektedir.

Başka bir ülke tarafından verilen vatansız kişi kimlik belgesine sahip yabancı, Türkiye’de ikamet izni başvurusunda bulunabilir mi?

Başka bir ülkenin vatansız kişi kimlik belgesini taşıyan yabancılar, Türkiye’de herhangi bir amaçla kalmak üzere ikamet izni başvurusunda bulunabilir. Bunların başvuru talepleri genel hükümler çerçevesinde değerlendirmektedir.

Sınır dışı etme kararı kim tarafından alınır?

Sınır dışı etme kararı, her yabancı için ayrı olacak şekilde valiliklerce alınacaktır.

Sınır dışı etme kararı kimler hakkında alınır?

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında işlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen yabancılardan sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler f) İkamet izinleri iptal edilenler g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar Ancak, yukarıda belirtilenlerden (e), (f), (g) ve (j) bentleri kapsamında olup da çıkış yapmak üzere sınır kapısına kendiliğinden gelen yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmayabilir.

Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi kişiler hakkında sınır dışı etme kararı alınabilir mi?

Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.

Sınır dışı etmek üzere idari gözetim kararı kimler için alınır?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu 23 / 23 güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır.

Sınır dışı etmek üzere idari gözetimin süresi ne kadardır?

Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

Sınır dışı etmek üzere idari gözetim kararı idarece re’sen denetlenir mi veya başvuru olmadan da sona erebilir mi?

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılmaktadır. İdari gözetimi sonlandırılan yabancılara, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilmektedir.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılar hangi ülkelere gönderilebilir?

Yabancılar haklarında alınan sınır dışı etme kararıyla; menşe ülkesine, transit gideceği ülkeye, Türkiye’ye gelmek üzere transit geçtiği ülkeye ya da başka bir üçüncü ülkeye gönderilebilir.

Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masraflarını kim karşılar?

Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilir. Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı etme işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir. Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır dışı edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Mülteci/Sığınmacı kimdir?

Irkı, dini, etnik kökeni, sosyal konumu ve siyasal düşüncesi nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi ülke devletinin kendisini koruma yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini düşünen, ülkesinde zulüm ve işkence gören, baskı altında tutulan, can, mal ve ırz güvenliğini tehlikede hissederek ülkesini terk eden başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalan kişiler mültecidir.

Mülteci ve sığınmacı kavramları arasındaki fark nedir?

İki kavram arasındaki temel fark, Türkiye’nin 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu çekinceden kaynaklanmaktadır. Normal şartlar altında mülteci tanımı, yukarıda açıklandığı gibi kabul edilmekle sığınmacı da iltica etmeyi gerektiren sebeplerle ülkesini terk eden ve henüz sığınma talebi, sığındığı ülkenin yetkilileri tarafından ‘soruşturma’ safhasında olan kişiyi ifade etmektedir.

Türkiye’nin anılan sözleşmeye ilişkin 1967 protokolü ile ‘Coğrafi Çekince’ şartını kaldırmadığından ülkeye sığınan yabancıların geldiği ülke ve bölgelere göre statüsü değişmektedir. Buna göre Avrupa Konseyinin siyasi sınırları içerisinde bulunan ülkelerden ülkemize iltica eden kişiler ulusal ve uluslar arası mevzuata göre mülteci olarak kabulü ile Türkiye nihai ülke olarak kabul edilmekteyken Türkiye’nin asıl yükünü teşkil eden Avrupa Konseyinin siyasi sınırları dışında bulunan ülkelerden gelerek iltica talebinde bulunanlar için ise sığınmacı kavramı kullanılmaktadır. Son halde sığınmacılar yeni yasa metninde de geçtiği üzere şartlı mülteci konumunda olup Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından güvenli üçüncü ülke bulunana kadar Türkiye’de geçici ikametlerine izin verilmektedir.

İltica/Sığınma başvurusu hangi makamlara ve ne şekilde gerçekleştirilmektedir?

Türkiye’ye yasal yollardan giriş yapanlar bulundukları il Valiliklerine (Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü), yasadışı yollardan giriş yapanlar ise giriş yaptıkları il Valiliklerine gecikmeden müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu halde ülke sınırları içerisinde bulunmayan yabancıların sığınma başvurusu alınamamaktadır.

Ayrıca Avrupa Konseyinin siyasi sınırları dışında bulunan ülkelerden gelerek iltica talebinde bulunanlar için öncelikle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne(BMMYK) giderek üçüncü ülkeye gönderilmelerini sağlamak üzere paralel bir başvuru yapmaları gerekmektedir. BMMYK tarafından işlemlerin sürdürülebilmesi için sığınma başvuru sahibinin Emniyete daha sonra başvuru yapması zaruridir.

İltica/Sığınma başvurusunda bulunabilmek için bilgi ya da belge sunma zorunluluğu var mıdır?

Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler ile yürürlükte bulunan iç mevzuat gereği sığınma başvurusu sahiplerinin belge ibraz etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte belge ibrazı halinde kimlik bilgilerinin tespiti veya haklı nedenle ülkesini terk ettiğini gösteren evrakların varlığı halinde sürecin olumlu sonuçlanmasının olası olacağı da açıktır. Bunun haricinde şahsın bilgi verme yükümlülüğü kendisi açısından faydası olmakla pratikte zorunludur. Zira iltica talebini değerlendirmeye alacak personelin hangi haklı sebeplerle sığınma başvurusunda bulunulduğu yönündeki tespiti yapabilmesi sunulan bilgilerle mümkün olacaktır. Bu doğrultuda sürecin olumlu sonuçlanabilmesi için başvuru sahiplerinin ayrıntılı ve doğru bilgi vermeleri tavsiye olunmaktadır.

Sığınmacı başvurusu sonrası bulunduğum ilde ya da arzu ettiğim başka bir ilde ikametime devam edebilir miyim?

Ülke içerisinde iltica/sığınma başvuru sahipleri ile mülteci ve sığınmacıların yerleştirildiği resen ikamet izni verilecek iller (62 uydu il) mevzuat gereği belirlenmiştir. Ayrıca, ülke içerisinde metropol illerinde (Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir v.b.) sadece İltica/Sığınma başvuruları alınmakta, fakat bu illerimizde ikametlerine izin verilmemektedir.

Öte yandan, ülkemizde bulunan sığınma başvuru sahiplerinin başka illere sevk talepleri, Uygulama Talimatının 15. maddesi çerçevesinde akrabalık ilişkisi (anne, baba, kardeş, eş, çocuk, büyük anne, büyük baba olduğunun anlaşılması halinde) ve sağlık nedeniyle (ikamet ettiği ilde rahatsızlığını tedavi ettiremediği için tedavisinin yapılması amacıyla) değerlendirmeye alınmaktadır.

Ayrıca, akrabalık ilişkisi, sağlık nedeniyle vb. gibi nedenlerle dilekçe vermek isteyen yabancılar, doğrudan ikametine izin verilen ilin Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunacaktır. Müracaat makamlarınca alınan dilekçe başvuruları 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun göre değerlendirilecek, sonucu tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ ettirilecektir.

Geri gönderme merkezinde kalan bir yabancı iltica/sığınma talebinde bulunabilir mi?

Geri gönderme merkezlerinden iltica/sığınma talebinde bulunmaya engel bir durum bulunmamaktadır. Her yabancı merkezde bulunduğu sırada talep etmesi halinde iltica/sığınma prosedürüne alınabilmektedir. Bu husus sadece geri gönderme merkezi ile sınırlı olmayıp geri gönderilmek üzere bulunduğu her zaman ve yer içerisinde sınır dışı ilemi gerçekleştirene kadar başvuru yapma hakkı bulunmaktadır. Yapılan bu talepler ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Geri gönderme merkezlerinde kimler niçin tutulmaktadır?

Türkiye’ye yasa dışı yollardan gelmiş, yasa dışı konumda kalmış veya yasa dışı yollardan çıkış yaparken yakalanmış olanlarla, geçimini meşru yollardan kazanacağını belgeleyemeyenlerin ve Türkiye’de kalması genel güvenliğe, idari ve siyasi gereklere aykırı olan yabancılar 5683 Sayılı Kanun’un 19.maddesi hükümleri doğrultusunda Türkiye’den çıkışlarının sağlanması için harekete geçilmektedir.

Söz konusu yabancılar, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığının korunması ile tekrar yasa dışı göçe konu olmalarının engellenmesi amacıyla yine aynı kanunun 23.maddesi hükmü gereğince geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilene kadar idari gözetim altında tutulmaktadır.

Geri Gönderme Merkezlerinde kalanlar hangi haklardan faydalanabilmektedir?

Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altına alınan yabancılara;

a. Sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar iaşe ve ibatelerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nce karşılanacağı,

b. Merkezde alıkonulma ve sınır dışı kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurabileceği,

c. Merkezde bulundukları sırada avukata erişim haklarının olduğu,

d. Talep etmeleri halinde ülkemizdeki temsilciliği ve menşe ülkelerindeki yakınları ile iletişim kurabilmek için merkez yönetimi tarafından gerekli imkânların sağlanacağı,

e. Merkez yönetimi ile yapacağı görüşmelerde tercüman talebi olması halinde anlayabileceği bir dilde tercüman temin edilebileceği,

f. Gönüllü olarak ülkesine geri dönmek istemesi durumunda uluslararası kuruluşlar ile işbirliği halinde gönüllü ve güvenli geri dönüş programı kapsamında geri gönderilebileceği,

hususlarında tebliğ yapılmaktadır.

Ayrıca, sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları ile merkezlerde kaldıkları süre içerisindeki tedavi ve ilaç giderlerinin kendilerince karşılanması esas olup, buna güç yetiremeyenlerin masrafları devletçe karşılanmaktadır.

Türkiye’de mülteci/sığınmacılara tanınan hak ve yükümlülükler nedir?

Öncelikle her yabancı güvenli sığınma hakkına sahiptir. Ayrıca sığınma başvuru sahiplerine en azından ülkede yasal olarak ikamet eden diğer yabancılara sağlananlarla eşit haklar ve yardım, her bireyin sahip olması gereken temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere, verilmelidir.

Benzer biçimde, sosyal ve ekonomik haklar diğer bireylere olduğu gibi mültecilere de tanınır. Her mülteci sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelidir. Her yetişkin mülteci çalışma hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir mülteci çocuk okula gitmekten alıkonulmamalıdır.

Ülkemizden sığınma talebinde bulunan  yardıma muhtaç sığınma başvuru sahiplerinin çeşitli kuruluşlardan (Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Belediyeler, Kızılay ve özel kurum ve kuruluşlar ile STK’lar) gıda, yakacak, nakit para, yiyecek ve giyecek gibi nakdi ve ayni yardımlar alabilme imkanları ile ilgili hususlarda ayrıntılı bilgi için bulundukları il valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yine temel ihtiyaçların karşılanması noktasında sivil toplum kuruluşları da önemli bir fonksiyonu üstlenmektedirler.

Mülteciler belirli yükümlülüklere de sahiptir : özellikle, sığındıkları ülkenin yasalarına uymalıdırlar.

Sığınma başvurusu sahibi, Türkiye’de yasal olarak çalışmasını sürdürmesi, mümkün müdür?

Ülkemizde 6 ay ikamet tezkeresi sahibi olan yabancıların çalışmaları konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanunla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancıların çalışma izni işlemlerini yürütmekle yetkili kılınmıştır.

 Uluslararası koruma başvurusu nereye yapılır?

Uluslararası koruma başvuruları, valiliklere bizzat yapılır.

Uluslararası koruma başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru sahibinden okuma yazma bilmeyenler hariç olmak üzere, uluslararası koruma başvurusuna ilişkin bilgileri de içeren beyanı, kendisini ifade edebileceği bir dilde ve kendi el yazısıyla alınıp, imzalatılacak ve valilikler tarafından tercümesi yaptırılacaktır.

Uluslararası koruma başvurusu sırasında verilen belgeler ilgiliye geri teslim ediliyor mu?

Bilgi ve belgelerden gerekli görülenlerin kopyaları, gizliliğe riayet edilerek alınabilir, pasaportları da dâhil olmak üzere tüm belgelerin asılları başvuru sahibine geri teslim edilir.

Uluslararası koruma başvurularını şahsın yasal temsilcisi ya da avukatı yapabilir mi?

Uluslararası koruma başvuruları, şahsın yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla yapılamaz.

Uluslararası koruma başvuru sahibi, aile üyeleri adına başvuru yapabilir mi?

Başvuru sahibi, aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle birlikte gelen aile üyeleri adına da başvuru yapabilir. Ergin aile üyelerinin muvafakati alınır.

Uluslararası koruma başvurusu yaptıktan sonra verilecek olan “başvuru kayıt belgesi” hangi imkânları sağlar?

Bu belge ikamet izni çeşitlerinden birini almaksızın başvuru sahibinin belirlenen ilde kalmasına ve kendisine tanınan eğitim, sağlık ve sosyal yardım gibi hizmetlere erişimine imkân sağlar.

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” olan kişi hangi haklardan faydalanır?

İkamet izni çeşitlerinden birini almaksızın başvuru sahibine Türkiye’de kalış hakkı ve kendisine tanınan eğitim, sağlık ve sosyal yardım gibi hizmetlere erişimi sağlar.

Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” kimlere verilir?

Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere bu belge verilir.

Uluslararası koruma başvuru sahibinin başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Başvuru kayıt tarihinden itibaren 6 ay içinde sonuçlandırılır. Kararın bu sürede verilememesi halinde başvuru sahibi bilgilendirilir.

Hızlandırılmış değerlendirmeye alınan başvuru sahipleri uluslararası koruma başvurusu yaptığı ilde mi ikamet edebilir?

Genel Müdürlük tarafından başvuruda bulundukları illerde kalmalarına izin verilebileceği gibi başka illere de sevkleri sağlanabilir.

Uluslararası koruma başvuru sahibi belirlenen ile kaç gün içinde gitmelidir?

On beş gün içinde belirlenen ile gitmelidir.

Başvuru esnasında, aile üyelerinden herhangi birinin bağımsız değerlendirilmesi mümkün müdür?

Başvuru esnasında, aile üyelerinden herhangi birinin bağımsız değerlendirmeye ihtiyacı olduğu gözlemlendiğinde bu kişinin başvurusu ayrı olarak alınabilir.

Uluslararası koruma başvuru sahibine kayıt tarihi bildirimi nasıl yapılır?

Uluslararası koruma başvurusunun alınmasından sonra, kayıt yapmak amacıyla belirlenen tarih, ilgiliye bildirilir ve “Kişisel Görüşme Randevu Belgesi” verilir.

Uluslararası koruma başvuru sahipleri hangi şartlarda idari gözetim altına alınabilir?

a) Kimlik bilgilerinin doğruluğu ile ilgili ciddi şüphe varsa b) Sınır kapılarında usulüne aykırı surette ülkeye girme durumu varsa c) İdari gözetim altına alınmaması durumunda başvurusuna temel oluşturan unsurların belirlenemeyecek olması, ç) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısında ciddi tehlike oluşturması hallerinde idari gözetim altına alınabilir.

İdari gözetim kararı kim tarafından alınır?

İdari gözetim kararı, valilikler tarafından alınır ve sonlandırılır.

İdari gözetim altındaki başvuru sahibinin ziyaretinde hangi makamlardan izin alınır?

Ziyaret, sınır kapısında ise sorumlu mülki idare amirinin; kabul ve barınma merkezleri ile geri gönderme merkezlerinde ise merkez yetkilisinin iznine tabidir.

İdari gözetim altına alınan başvuru sahibi en fazla ne kadar süre idari gözetim altında tutulabilir?

Başvuru sahiplerinin idari gözetim altına alınası istisnai bir işlemdir. Başvuru sahiplerinin idari gözetim süresi 30 günü geçemez. İdari gözetim, şartları ortadan kalktığı takdirde derhal sonlandırılır.

İdari gözetime alınan başvuru sahibi itiraz için mahkemeye başvurabilir mi?

Başvuru sahibi, yasal temsilcisi ya da avukatı idari gözetime karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir.

İdari gözetimin durdurulması için mahkemeye yapılan başvurular kaç günde sonuçlandırılır?

Sulh ceza hâkimi incelemeyi 5 gün içinde sonuçlandırır.

Uluslararası koruma başvurusunda bulunanların kimlik tespiti nasıl yapılır?

Başvuru sahibinin kimlik bilgilerine ilişkin belge sunamaması hâlinde, kimlik tespitinde kişisel verilerinin karşılaştırılmasından ve yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler kullanılır. Kimlik tespit araştırmaları sırasında dil analizi gibi yöntemlerden de faydalanılabilir. Araştırmalar sonucunda, kimliği tespit edilemeyen başvuru sahibinin beyanı esas alınır.

Uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişi, kişisel verilerini vermek zorunda mıdır?

Başvuru sahibinin kişisel verilerinin alınmasına karşı çıkması durumunda, başvurusu geri çekilmiş kabul edilecektir.

Uluslararası koruma başvuru kayıt belgesinin başlangıç tarihinin belirlenmesinde hangi tarih göz önünde bulundurulur?

Kayıt belgesinin başlangıç tarihi uluslararası koruma başvuru tarihidir. Ülkeye düzenli yollarla gelenlerin vize veya vize muafiyeti sürelerinin bitimine düzensiz ve doğrudan gelenlerin ise illegal giriş tarihlerine bakılmaz; başvuru tarihi esas alınır.

Uluslararası koruma başvurusunda bulunan yabancı ile mülakat ne zaman yapılır?

Kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde mülakat yapılır.

Uluslararası koruma talebinde bulunan bir yabancı ile tamamlanamayan ilk mülakattan kaç gün sonra yeni bir mülakat yapılabilir?

Tamamlanamayan ilk mülakat tarihi ile sonradan verilen yeni mülakat tarihi arasında en az on gün süre bulunur.

Uluslararası koruma başvuru sahibi ile mülakat yapıldıktan sonra ikinci bir ek mülakat yapılabilir mi?

İlk mülakat yapılmış olsa dahi, ihtiyaç duyulan ek bilgi ve belgelerin temini amacıyla ek mülakatlar yapılabilir.

Uluslararası koruma başvuru sahibi ile yapılmış olan ilk mülakat ile ek mülakat tarihi arasında belli bir süre var mıdır?

Yapılmış olan ilk mülakat tarihi ile ek mülakat tarihi arasında süre sınırlaması bulunmaz.

Uluslararası koruma başvuru sahibi ile yapılacak mülakata kimler katılabilir?

Mülakatın bireysel olarak yapılması esastır. Ancak kişinin muvafakati alınarak aile üyeleri, başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine gözlemci olarak avukatı, tercüman, imkânlar ölçüsünde idare tarafından belirlenen psikolog, çocuk gelişimci veya sosyal çalışmacı, ilgili diğer uzmanlık alanlarından görevliler; çocukların mülakatında ebeveyni veya yasal temsilcisi gerekli görüldüğünde mülakata katılabilir.

Uluslararası koruma başvuru sahibi, mülakatında tercümanlık hizmetlerinden yararlanırsa tercümanlık hizmet bedelini ödemek zorunda mıdır?

Başvuru, kayıt ve mülakat ile idare tarafından gerekli görülecek diğer süreçlerde, tercüman olmaksızın istenilen düzeyde iletişim kurulamadığında tercümanlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesini kim düzenler?

Kimlik belgeleri valilikler tarafından düzenlenir

Kimlik belgesi nasıl teslim edilir?

Uluslararası koruma başvuru sahibi, kimlik belgesini valilikten teslim alır.

Uluslararası koruma başvuru sahibi veya statü sahipleri ikamet ettiği ili nasıl değiştirebilir?

Akrabalık veya sağlık nedeniyle ikamet ili değişikliği talebi valiliklerce değerlendirilir ve sonuçlanır.

Geçici olarak il dışına çıkma izni kaç güne kadar verilebilir?

Valilik tarafından 15 güne kadar izin verilebilir.

İkamet ilinden geçici olarak 15 günden daha fazla il dışına çıkma talepleri olan uluslararası koruma başvuru sahibi veya statü sahibi nasıl izin alabilir?

On beş günü geçen izin talepleri valiliklere yapılır ancak karar Genel Müdürlükçe verilir.

Başka bir ile gitmek için kısa süreli izin alan uluslararası koruma başvuru sahibi veya statü sahibi iznini uzatmak isterse nereye müracaat etmelidir?

Verilen süre içerisinde işlemlerini tamamlayamayanlar, mevcut sürenin uzatılması için bulunduğu ilin valiliğine doğrudan müracaat ederek süresinin uzatılmasını isteyebilirler.

Uluslararası koruma başvuruları ne zaman sonuçlanır?

Uluslararası koruma başvuruları, başvurunun kayıt altına alındığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

Uluslararası koruma başvuru sahibi kişinin uluslararası korumanın haricinde tutulması aile üyelerinin başvurularını etkiler mi?

Başvuru sahibinin uluslararası korumanın haricinde tutulması, aile üyelerinin de hariçte tutulmasını gerektirmez.

Uluslararası korumadan hariçte tutulan kişi aile üyelerinin elde ettiği statüden yararlanabilir mi?

Hariçte tutulan kişiye, aile üyelerinin statüsünün devam etmesi hiçbir hak sağlamaz.

Uluslararası koruma değerlendirme komisyonuna itiraz edip de itirazı sonuçlanmadan yetkili idare mahkemesine başvurulabilir mi?

Uluslararası koruma değerlendirme komisyonuna itiraz edilmesi, ilgili kişinin yetkili idare mahkemesine başvurma hakkını engellemez. Ancak Komisyona itiraz eden kişinin, aynı zamanda yetkili idare mahkemesine de başvurduğunun anlaşılması halinde, komisyona yaptığı başvuru değerlendirmeye alınmaz

Başvuru sürecinde hangi hallerde sadece mahkemeye başvurulabilir?

a) İdari gözetim altına alındığında, b) Başvurusu kabul edilemez başvuru olarak değerlendirildiğinde c) Başvuru hızlandırılmış değerlendirme olarak incelemeye alındığında

Uluslararası koruma statüsünün sona erme kararını kim verir ve ilgiliye nasıl tebliğ eder?

Uluslararası koruma statüsünün sona erme kararı, Genel Müdürlük tarafından alınır ve valilikler tarafından ilgiliye tebliğ edilir.

İdari gözetim altındaki başvuru sahipleri kimlerle görüşebilir?

Başvuru sahibi, yasal temsilcisi, avukat, noter ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlileriyle görüşebilir.

11 Nisan 2014 tarihinden önce ikamet tezkeresi alan başvuru sahipleri ile statü sahipleri hangi belge ile ülkede kalabilecektir.

Mevcut ikamet izinlerinin süresinin bitiminden sonra statülerine bağlı olarak uluslararası koruma başvuru kayıt belgesi veya uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi ya da uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi tanzim edilir.

Mülteci statüsü kime verilir?

Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanamayan yararlanmak istemeyen yabancıya veya vatansız kişiye mülteci statüsü verilir.

Şartlı mülteci statüsü kimlere verilir?

Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir.

Şartlı Mültecinin ülkede kalmasına ne kadar izin verilir?

Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.

İkincil Koruma Statüsü kime verilir?

Mülteci ya da şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye ikincil koruma statüsü verilir.

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi kimlere verilir?

Uluslararası koruma talebi ile başvuran yabancının ilgili makamlarca mülakatı tamamlandığında kendisine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine verilir.

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi için ücret ödenir mi?

Bu kimlik belgesi hiçbir harca tabi değildir.

Refakatsiz çocuklara özel uygulamalar nelerdir?

Yapılacak işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esastır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilebilir. On altı yaşını doldurmuş olanlar, kabul ve barınma merkezlerinde de barındırılabilir. Kardeşlerin bir arada bulundurulmasına özen gösterilir. Zorunlu olmadığı sürece konaklama yerlerinde değişiklik yapılmaz.

Özel ihtiyaç sahiplerine ne gibi ayrıcalıklar sağlanmaktadır?

Özel ihtiyaç sahiplerine tüm iş ve işlemlerde öncelik tanınır. İşkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalan kişilere, bu türden fiillerin neden olduğu hasarlarını giderecek yeterli tedavi imkânı sağlanır.

Uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, karşılıklılık şartına tabi midir?

Uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, karşılıklılık şartından muaftır. Ancak bu kişilere sağlanan hak ve imkânlar, Türk vatandaşlarına sağlanan hak ve imkânlardan fazla olacak şekilde yorumlanamaz.

Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsündeki ihtiyaç sahibi kişilere yardım ediliyor mu?

Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden ihtiyaç sahibi olanların, sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri sağlanmaktadır.

Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statü sahibi kişilerin eğitim hakkı var mıdır?

Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahipleri ve aile üyeleri, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki eğitim hizmetlerinden statülerini gösterir belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Bunlardan Türkiye’de ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi hakkı elde edenler, statülerini gösteren belgeleriyle ayrıca öğrenci ikamet izni almadan öğrenim görebileceklerdir

Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü kazanmış kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi?

Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden, herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar, Genel Sağlık Sigortasından (GSS) faydalanabilirler.

Uluslararası koruma başvuru sahipleri Genel Sağlık Sigortasından ne zaman faydalanabilir?

Uluslararası koruma başvuru tarihinden itibaren faydalanabilir.

Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü verilen kişiler çalışma izni alabilir mi?

Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir. Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir.

Çalışma izni alan başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahipleri çalışma izni ile ilgili durumları nereye bildirmesi gerekmektedir?

Çalışma durumlarını ya da buna ilişkin değişikliklerini otuz gün içinde valiliğe bildirmekle yükümlüdürler.

Başvuru sahipleri hangi illerde barındırılır?

Genel Müdürlük tarafından belirlenen illerde ikamet ederler.

Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri hangi illerde barınır?

Genel Müdürlük tarafından belirlenen illerde ikamet ederler.

Mülteci statüsü sahibi ikametini bildirmek zorunda mıdır?

Mülteci statüsü sahipleri, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini en geç yirmi iş günü içinde valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

Uluslararası koruma başvuru sahibi veya statüsü sahiplerinin 6458 sayılı Kanunun 3. Kısmında yazılı yükümlülüklerine ek olarak diğer yükümlülükleri nelerdir?

a) Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle, b) Gelirlerini, taşınır ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmekle, c) Adres, kimlik ve medeni hâl değişikliklerini yirmi iş günü içinde bildirmekle, ç) Kendisine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak yararlandığının tespit edilmesi hâlinde, bedellerini tamamen veya kısmen geri ödemekle yükümlüdür.