ERGİN OLMAYAN K.D. HAKKINDA TESİS EDİLEN G-87 KODLU GİRİŞ YASAĞININ İPTALİ HAKKINDA

Anasayfa

Emsal Kararlar / Analiz

ERGİN OLMAYAN K.D. HAKKINDA TESİS EDİLEN G-87 KODLU GİRİŞ YASAĞININ İPTALİ HAKKINDA

ERGİN OLMAYAN K.D. HAKKINDA TESİS EDİLEN G-87 KODLU GİRİŞ YASAĞININ İPTALİ HAKKINDA

Henüz ergin olmayan, 2005 doğumlu K.D. hakkında G-87 kodlu giriş yasağı kararı alın- mıştır. Söz konusu yasağın iptal edilmesi adına iptal davası ikame edilmiştir. Yerel mahkeme yaptığı değerlendirmede çeşitli gerekçelerle beraber K.D.’nin işlemin tesis edildiği tarihte henüz reşit olmadığını ifade etmiş ve dava konusu idari işlemin iptaline karar vermiştir. Davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusu ise ilgili idari dava dairesi tarafından red- dedilmiş ve yerel mahkeme kararı onanmıştır. Nihayetinde davalı idare, mahkeme kararının gereğini yerine getirmiş ve K.D. hakkında tesis edilmiş olan G-87 kodlu giriş yasağı kaldırılmıştır.


Çeçen asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı olan 2005 doğumlu K.D., ülkesinde yaşanan hukuka aykırılıklar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle ailesi ile beraber Türkiye’ye gelmiştir. Çocuk yaşta olması hasebi ile aileyle ikamet eden K.D. hakkında, henüz reşit dahi olmaması- na rağmen, Göç İdaresi Başkanlığı’nca G-87 kodlu giriş yasağı tesis edilmiştir.


Söz konusu giriş yasağı kararının iptal edilmesi amacı ile Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde 2020/1471 Esas numarası ile iptal davası ikame edilmiştir. İlgili davada, K.D.’nin dava tarihi itibari ile henüz on beş yaşında olduğu, kamu düzeni ve güvenliğini tahdit eden herhangi bir durumunun bulunmadığı, dava konusu idari işlemin sebep unsuru bakımından sakat olduğu belirtilmiştir. Davalı idarece dermeyan edilen savunmada ise işlemin ilgili kurumun yazısına istinaden tesis edildiği, işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmüştür.


Ankara 1. İdare Mahkemesi dilekçeler teatisinden sonra yaptığı değerlendirmede K.D.’nin doğum tarihinin 06.02.2005 olduğunu, işlemin tesis edildiği tarihte henüz reşit olmadığını, hangi eylemleri sebebiyle kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından sakıncalı olarak değer- lendirildiği hususunun somut olarak ortaya konulamadığını, buna ilişkin herhangi bir bilgi veya belgenin sunulamadığını beyan etmiştir. Nihayetinde, dava konusu idari işlemin yasal dayanağının ispatlanamadığını belirten mahkeme, 14/04/2021 tarihinde işlemin iptaline karar vermiştir.Davalı idare, verilen iptal kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile istinaf başvurusundan bulunmuşsa da Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, 23/12/2021 tarihin- de, yerel mahkeme kararının usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığına, davalı tarafın istinaf isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar vermiştir.


Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi’nin mezkûr onama kararı üzerine, 11/11/2021 tarihinde Göç İdaresi Başkanlığı’ndan söz konusu kararın uygulanması talep edilmiştir. Göç İdaresi Başkanlığı’nca verilen 03/03/2022 tarihli cevabi yazıda mahkeme kararının uygulandığı bildirilmiş, böylece henüz reşit olmayan K.D. hakkında tesis edilmiş olan G-87 kodlu giriş yasağı kaldırılmıştır.

* ANKARA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2020/1471, KARAR NO: 2021/585
* ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 10. İDARİ DAVA DAİRESİ ESAS NO: 2021/2526, KARAR NO: 2021/4734